SMD LED & COB LED ŽIAROVKY
úsporné žiarovky, úspora energie, ochrana životného prostredia
Obchodné podmienky nie sú práve najzávbavnejším čítaním, preto ich pre väčšinu kupujúcich, ktorá ich nikdy nečíta, ale pri nákupe v eShopoch s nimi súhlasí, stručne zhrnieme:

Vy ako kupujúci môžete všetko (v medziach zákona), my ako predajcovia nemôžeme nič (čo by mohlo poškodiť kupujúceho). LED žiarovky, ktoré u nás kúpite, sú testované, plne funkčné a nami odskúšané, a môžete ich v rámci dvojročnej záruky kedykoľvek reklamovať. Reklamovať je možné iba mechanicky nepoškodené (nerozbité) LED žiarovky. Preto v žiadnom prípade nepreberte poškodenú zásielku, ak nebudete mať možnosť ju celú vizuálne skontrolovať a v prípade poškodenia (rozbitia) o tom spísať zápisnicu.

Pokiaľ s tovarom nebudete spokojní, môžete ho do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť. Okamžite po doručení vám vrátime peniaze, ktoré ste zaplatili za tovar (tovar musí byť nepoškodený, preto ho prosím poriadne zabalte).

Keď tovar vraciate alebo reklamujete, poštovné hradíte vy, keď posielame nový tovar v rámci reklamácie my vám, poštovné hradíme my. V prípade reklamácie je potrebné spolu s reklamovaným tovarom poslať aj vyplnený a podpísaný reklamačný list. LED žiarovky v našom internetovom obchode sú kvalitné a sami ich už dva roky bez jediného problému používame, preto veríme, že s nimi budete spokojní.


Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávka

Dodaniu tovaru musí predchádzať objednávka v elektronickej forme. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Po odoslaní objednávky je objednávka záväzná pre obidve strany (kupujúceho i predávajúceho) a má charakter uzavretej kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári. Firmy do poznámky napíšu IČO a DIČ.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchodu najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu Predávajúcim Kupujúcemu.

Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť následovným spôsobom:

-prevodom na účet

-na dobierku

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim vo vypísanom formulári.

Všetok tovar je dodaný s daňovým dokladom.

Cena tovaru

Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň potvrdenia objednávky. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

Fakturácia

Papierová kópia faktúry ako daňového dokladu je zasielaná na adresu doručenia spolu s tovarom (ktorá zároveň slúži aj ako dodací list). Ďalšie kópie faktúry sú zasielané na vyžiadanie avšak len v elektronickej forme. Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky email. Portál www.e-led.sk neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka emailová adresa je nefunkčná alebo neplatná.

Storno objednávky kupujúcim

1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.

3) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky.

Stornovanie objednávky predávajúcim

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email, kontakt, neexistujúca adresa)

2) tovar sa už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky.

3) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé.

3) ak kupujúci v prípade platby na účet neuhradil plnú sumu za objednaný tovar do 7 pracovných dní, alebo neprebral tovar zaslaný na dobierku.

Dodacie podmienky

1)Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode e-led.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

2)Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, alebo poštou (podľa želania zákazníka). Ak sa dodacie podmienky z nejakých dôvodov zmenia, kvôli problémom s poštovým doručovateľom, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a ak sa kupujúci rozhodne neakceptovať predĺženie lehoty, kupujúci má právo odstúpiť od záväzku vočí predávajúcemu. Objednávka je stornovaná.

3)Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho učinené v nákupnom košíku, kde si vyberie spôsob dopravy.

4)Tovar sa expeduje do dvoch pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak. Dobierka musí byť kupujúcim prebratá do 7 dní. Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší.

5)Klientovi je poskytovaná doprava zdarma, ak nákup presiahne hodnotu 89 EUR. Dopravou ZDARMA sa myslí cena za dodanie balíka alebo listovej záslielky poštou alebo kuriérom.

6)Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Záruky a reklamácie

Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru.

Reklamačné konanie bude započaté po vyplnení reklamačného listu a jeho doručení spolu s reklamovaným tovarom na našu adresu. Tovar zasielajte mechanicky nepoškodený a dôsledne zabalený na adresu prevádzky ako list alebo balík – nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. K reklamácii je potrebné uviesť popis chýb a nedostatkov. Reklamačný list nemusí byť vytlačený, môžete ho vypísať aj ručne. Musí však byť bezpodmienečne podpísaný a priložený k reklamovanému tovaru.

1) Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou/poštou - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2) Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

3) Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

4) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. V prípade podozrenia z neoprávneného zásahu do skladby, lepenia alebo konštrukcie tovaru má predávajúci právo odmietnuť reklamáciu. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené chybnou inštaláciou výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku, hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vniknutými do výrobku, neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu. Ak je vadou elektrický systém LED žiarovky (LED žiarovka prestala zrazu celá svietiť), zašlite nam žiarovku na expertízu. Ak sa potvrdí, že LED žiarovka nebola poškodená zlou manipuláciou alebo inštaláciou, reklamácia bude akceptovaná.

5) V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kupujúci kontaktuje predávajúceho, ktorý mu na základe daňového dokladu potvrdeného predajcom vykoná záručnú opravu alebo vymení tovar. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení, tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry. Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6) Tovar, ktorý je reklamovaný v dôsledku zistenia výrobnej vady je potrebné vrátiť kompletný, spolu s daňovým dokladom. V prípade uznania reklamácie bude tovar vymenený alebo peniaze vrátené v plnej hodnote. Nevracia sa cena poštovného a balného!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

2) Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu emailom alebo písomne na adresu predávajúceho.

3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky a dátum nákupu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

4) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

5) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu tovaru, preto nezabudnite oznámiť číslo svojho bankového účtu.

6) Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

www.e-led.sk

e-led-webdesign